Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door Autorijschool Limiet gevestigd te Amsterdam, Dorus Rijkershof 154, hierna te noemen “Autorijschool Limiet”, aangegaan.

1.2 Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van “Autorijschool Limiet”.

1.3 Bijzondere van de voorwaarden van “Autorijschool Limiet” afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 Instructie

2.1 “Autorijschool Limiet” zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs / instructrices die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

2.2 “Autorijschool Limiet” zal er eveneens voor zorgdragen dat de leerling(e), verder te noemen leerling, zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde instructeur/instructrice.

2.3 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij – en lesinstructie, tenzij: “Autorijschool Limiet” of leerling hiervan wenst af te wijken. Indien zodanige onvoorziene omstandigheid zich voordoet, is “Autorijschool Limiet” niet gehouden het lesgeld aan de leerling te restitueren.

2.4 Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij “Autorijschool Limiet” of leerling hiervan wenst af te wijken.

2.5 De leerling dient alle aanwijzingen van de instructeur/instructrice tijdens de rijlessen op te volgen.

Artikel 3 Hetzelfde type motorvoertuig

De leerling die via “Autorijschool Limiet” het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en de tijd waartegen deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin hij/zij rijles heeft genoten.

Artikel 4 Lesafspraak

 1. De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles. Door “Autorijschool Limiet” wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen op het ophaaladres of zo dicht mogelijk daarbij (i.v.m. parkeerproblemen). De instructeur/instructrice zal, indien mogelijk, aanbellen of telefonisch contact zoeken. Indien hij/zij niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is hij gehouden het volledige lesgeld aan “Autorijschool Limiet” te voldoen, tenzij de leerling een dusdanige reden heeft dat hij niet vooraf had kunnen annuleren (voor voorwaarden: zie artikelen 5.2 of 6.2).
 2. Onder een lesuur wordt verstaan een tijdsduur van 60 minuten.
 3. De rijlessen zullen met een zekere regelmaat gevolgd worden. (Gemiddeld minimaal één blokuur per week).
 4. Een pakket bestaat uit het aantal aangegeven lesuren en een CBR praktijkexamen.
 5. In een pakket is het CBR-tarief voor een praktijkexamen, vermeerderd met de administratie,- en de rijschool begeleidingskosten.
 6. Voor het afleggen van een praktijkexamen zijn geen extra lesuren opgenomen. Als het examen uit mocht lopen, zijn er geen extra kosten verschuldigd.
 7. Indien de leerling minder lesuren nodig heeft dan het aantal waaruit het pakket bestaat, kan de leerling het praktijkexamen ook eerder afleggen. Het aantal lesuren dat dan niet gebruikt wordt, zal conform het lestarief in een pakket, worden terugbetaald.
 8. Indien de leerling meer lesuren nodig heeft dan het aantal waaruit het pakket bestaat, kan de leerling lesuren tegen het losse lesprijstarief bijkopen.
 9. Indien de leerling de opleiding, om welke reden dan ook, wenst te beëindigen, wordt het restant bedrag terug gestort.
 10. De leerling is verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Een tussentijdse toets of een praktijkexamen wordt niet eerder bij het CBR gereserveerd dan op het moment dat de leerling geslaagd is voor het theorie-examen.
 11. De leerling, dient Autorijschool Limiet te machtigen om een tussentijdse toets en/of praktijkexamen voor hem of haar te reserveren.
 12. Indien één van de vragen in de eigen verklaring met “ja” beantwoord moet worden. Dient de leerling via de website van het CBR een gezondheidsverklaring (de zogenaamde medische eigen verklaring) aan te vragen.
 13. Elke rijlespakket dient binnen 12 maanden afgerond te zijn, indien dit niet het geval is vervalt het rijlespakket.

Artikel 5 Annulering door leerling

5.1 Leerling kan kosteloos een rijles, tenminste 24 uur voor de afspraak annuleren. Als de rijles binnen 24 uur wordt afgezegd, is de leerling gehouden het volledige lesgeld aan ” Autorijschool Limiet” te voldoen.

Bij annuleringen die te laat zijn gedaan, zal de kosten van de les niet in rekening worden gebracht als er sprake is van een dringende reden. Voorbeelden van dringende redenen zijn het overlijden van een direct familielid, een begrafenis of een spoedopname in het ziekenhuis. Voorbeelden van niet-dringende redenen zijn ziekte, een geplande ziekenhuisopname die niet tijdig is gemeld, of vakantie.

Uitzondering voorwaarden annulering:

5.2 In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de rijlesdag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.

5.3 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor van de leerling niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen. Dit wordt door “Autorijschool Limiet” beoordeeld. In de gevallen, genoemd in artikelen 5.2a en 5.2b, zal “Autorijschool Limiet” er voor zorgdragen het gemiste aantal rijlessen zoveel mogelijk opnieuw in te plannen. Dit zal kunnen betekenen, dat dit bij een andere instructeur zal kunnen gebeuren.

Wijze van afzegging:

5.4 Dit kan telefonisch of per WhatsApp. Whatsapp berichten die na 17.00 uur op werkdagen, of in het weekend of feestdagen door “Autorijschool Limiet “ worden ontvangen, vallen automatisch onder de volgende werkdag. “Autorijschool Limiet” kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van een WhatsApp bericht. Alleen WhatsApp berichten waarop gereageerd is, worden ontvankelijk verklaard.

Artikel 6 Beëindigen instructie

6.1 “Autorijschool Limiet“ kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en /of diens gedragingen, waardoor er niet van “Autorijschool Limiet” kan worden verlangd dat de lesinstructie wordt voortgezet. Dit is ter beoordeling van de instructeur.

6.2 “Autorijschool Limiet” is niet gehouden lesinstructie te geven wanneer het de instructeur/ docent blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur of derden of kan deelnemen aan de rijles. Dit is ter beoordeling van de instructeur. In de gevallen 6.1 en 6.2 is “Autorijschool Limiet” niet gehouden het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de leerling te restitueren.

6.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar en er is ook geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

6.4 De rijles wordt wegens slechte weersomstandigheden afgelast.

6.5 De rijles wordt afgelast door ziekte of verhindering van de instructeur. Bij 6.3, 6.4 en 6.5 zal “Autorijschool Limiet “ ervoor zorgdragen dat de rijles weer ingehaald kan worden en zal de afgelaste rijles niet in rekening brengen.

Artikel 7 Aanvraag examen

7.1 “Autorijschool Limiet” zal binnen twee weken nadat de overeenstemming is bereikt en aan alle voorwaarden (ook medisch) is voldaan, het examen aanvragen of medewerking daaraan verlenen.

7.2 Indien de tussentijdse toets en/of examen geen doorgang kan vinden doordat de leerling heeft verzuimd zijn/haar verhinderingen bij de aanvraag op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 8 Annulering examens

Een tussentijdse toets of een examen kan worden geannuleerd in de volgende gevallen:

8.1 in geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de examendag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.

8.2 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor er van leerling niet kan worden verwacht dat hij het examen kan afleggen. Dit is ter beoordeling aan de examinator en/ of instructeur. Bij 8.1 en 8.2 zal “Autorijschool Limiet” ervoor zorgdragen, dat de leerling weer deel kan nemen aan een examen.

8.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar of er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

8.4 Het lesvoertuig wordt door examinator afgekeurd en er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

8.5 Indien het CBR het examen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden. In geval van 8.3 t/m 8.5 zal “Autorijschool Limiet“ ervoor zorgdragen, dat er een nieuw examen wordt aangevraagd.

Artikel 9 Weigering examens

“Autorijschool Limiet” is niet gehouden de leerling het examen te laten afnemen wanneer het de instructeur of examinator blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid of gebrek aan voertuigbeheersing (bromfiets)) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf of anderen. Dit is ter beoordeling van de instructeur of examinator.

Artikel 10 Betaling

10.1 Betaling dient per bank te geschieden tenzij anders overeengekomen. “Autorijschool Limiet” is gerechtigd om haar tarieven aan te passen in verband met marktwerking. Reeds overeengekomen afspraken worden door “Autorijschool Limiet” nagekomen, de tariefwijziging kan wel invloed hebben op deelbetalingen. De leerling ontvangt ten alle tijden een factuur, deze dient voor het volgen van de gefactureerde lespakketten, lessen of examens, maar tenminste uiterlijk 14 dagen na ontvangst voldaan te worden. De factuur is pas voldaan indien de overboeking zichtbaar is op de rekening van de instructeur/instructrice.

10.2 “Autorijschool Limiet” is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn (14 dagen) door hem/haar is ontvangen, de betaling als verzuim te beschouwen en aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25 % per maand, berekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

10.3 “Autorijschool Limiet” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

10.4 Uit het enkele feit dat “Autorijschool Limiet” zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 11 Vrijwaring

11.1 “Autorijschool Limiet” verplicht zich om een verzekering af te sluiten, waarbij de leerling is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van aan en/of overrijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen als het doen van toets/examen. Kleding en helmen worden niet vergoedt.

11.2 Geen dekking, volgend uit art. 11.1, wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. “Autorijschool Limiet” beperkt haar aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk tot het bedrag, dat haar verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan haar en/of die derden zal uitkeren.

11.3 “Autorijschool Limiet” kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, geleden door leerling vanwege het niet doorgaan van rijlessen en of toetsen/examens, buiten rijles- en examenkosten.

Artikel 12 Rijbevoegdheid leerling

 1. Indien “Autorijschool Limiet” door de leerling geen kennis wordt gegeven en/of uit andere hoofde kennis draagt van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de leerling verboden is een motorrijtuig/voertuig te besturen, en “Autorijschool Limiet” aan de leerling toch rijles geeft, dan vrijwaart de leerling “Autorijschool Limiet” volledig voor alle gevolgen daarvan en zal de leerling aan “Autorijschool Limiet” haar eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor “Autorijschool Limiet” en/of de instructeur daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek van “Autorijschool Limiet” te vergoeden. Indien “Autorijschool Limiet” ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling “Autorijschool Limiet” volledig en zal de leerling eventueel alle ter zake aan “Autorijschool Limiet” opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.
 2. Ondergetekende verklaart de leeftijd van 16,5 jaar te hebben bereikt, dat hem of haar de rijbevoegdheid niet is ontzegd, kennis heeft genomen van bovenstaande voorwaarden en dat hij of zij hiermee akkoord gaat.

Autorijschool Limiet

Dorus Rijkershof 154
1064 GK Amsterdam

06 – 41 20 89 09
info@autorijschoollimiet.nl

Rijschool nummer: 6498F3

Resultaatgerichte rijlessen

Hoog slagingspercentage

Persoonlijke begeleiding

Begin al vanaf 16,5 jaar

4.9
Gebaseerd op 114 beoordelingen
ZoëChloé
ZoëChloé
19:46 14 Jun 24
Ik heb mijn rijbewijs in één keer gehaald dankzij Rijschool limiet en mijn geweldige instructeur, Youcef. In het begin vond ik autorijden lastig, maar youcef’s geduld en duidelijke uitleg maakten een wereld van verschil. Hij bleef altijd rustig, zelfs als ik fouten maakte, en zijn vrolijke en ontspannen houding zorgde voor gezellige en leerzame lessen. Dankzij youcef’s begeleiding voel ik me nu zelfverzekerd achter het stuur. Een topman en een top rijschool! Ik raad het iedereen aan! Ook als je last hebt van faalangst.
T
T
07:24 07 Jun 24
Thanks Youcef for helping me get my Dutch driving licence. Youcef gives clear instructions on special manoeuvres, tips for the road and how to reduce your mistakes.He uses an app to update you on your progress so you can check off certain things as you take more lessons.
Nancy S
Nancy S
10:10 15 May 24
Na 3 keer gezakt te zijn bij twee andere rijscholen kwam ik bij rijschool Limiet. Na enkele lessen vandaag in een keer geslaagd. Dankzij de leerzame lessen van Youcef, zijn geduld en vertrouwen in mij. Dank je wel Youcef !
Kul Tigin Ahura M.
Kul Tigin Ahura M.
11:58 01 May 24
Super rijschool, alles simpel houden, na 5 x falen bij andere, eerste keer geslaagd. Hele rustige man, geen afleidende drukte die je met andere wel kan hebben. Top.
Ruben
Ruben
08:40 24 Apr 24
In de eerste keer geslaagd!Super fijne lessen met echt veel aandacht voor jou. Beste instructeur van Nederland
Pietro S.
Pietro S.
11:14 23 Apr 24
I recommend this place for anyone looking to get their driver’s license. Youcef is a great instructor and helps you understand your mistakes and how to improve. With his help and guidance, I passed the test first time. Always on time, lots of time to plan your lessons, and always nice to talk with him during your lesson. Top, and once again, recommended to anyone looking to get their license.
Sandra G.
Sandra G.
19:42 07 Mar 24
Super fijne rijschool! Ik heb in 1 keer mijn rijbewijs gehaald na les bij Youcef. Lessen waren goed, Youcef gaf duidelijke feedback en tips. Pluspuntje is bovendien dat er ruime tijden zijn om rijlessen in te plannen waardoor ik in korte tijd veel lessen kon volgen en snel vooruit ging en kon afrijden.
Dachmar R.
Dachmar R.
11:37 05 Mar 24
Ik heb rijlessen gevolgd bij rijschool Limiet en vandaag in 1x mijn rijbewijs gehaald! Veel gehad aan het het reëele beeld dat Youcef schetsten over mijn rijvaardigheden. Erg blij dat het uiteindelijk is gelukt met de afgesproken lessen.
Stephan M.
Stephan M.
18:53 20 Feb 24
De beste rijschool die ik ken! Youcef is supergoed. In augustus deed ik een proefles en nam het pakket van 30 lessen, tegen de 30 lessen aan gaf je aan dat ik er klaar voor was. 21 december 2023 afgereden en helaas door mijn eigen zenuwen niet gehaald. 16 februari 2e poging en gehaald. Youcef je bent een topper, dank je wel voor alles.
قاسم م.
قاسم م.
15:07 15 Feb 24
داستان امروز به همون داستان یوسف برمیگرده باید انسان تا زنده هست قدر یکدیگر بدانند الان ما شدیم یوسف باید تو این زمان دست یکدیگر بگیریم تابرادران یوسف هم برگردن که ببین زندگی میگذرد ولی ما دلم خوش هست که زنده ایم زندگی پستی وبلند زیاد داره به جایی هدف مشخص کنیم حرکت کنیم تو جاه دنبال هدف می گردیم
Adelle L.
Adelle L.
08:03 09 Jan 24
Really great experience with Youcef! He was super patient, experienced, and able to help me correct my problematic habits. I appreciated the visuals, repeating everything until passable, and the thorough explanations. Thank you!
Asia M
Asia M
08:07 05 Jan 24
Een top rijschool heel aardige rij instructeurKom van andere rijschool waar ik niet goed les heb gehad.Youcef heeft mij goed les gegeven.Gelijk in één keer geslaagd
Elizabeth B.
Elizabeth B.
14:23 04 Jan 24
Youcef is de beste. Hij leert je niet alleen om veilig, vlot en zelfstandig te rijden, maar maakt de lessen onwijs gezellig. Hij neemt de tijd om je alle tips en advies te geven. Top ervaring, 5 sterren. Ik ben dankzij Rijschool Limiet in één keer geslaagd! Dank je Youcef!
Yoaquim B.
Yoaquim B.
10:31 19 Dec 23
Thanks Youcef en Rijschool Limiet, goeie rijschool en rijbewijs binnen gehaald. Alle punten lekker aangepakt en snel gellerd van een goeie instructeur!
Elia D.
Elia D.
14:20 27 Nov 23
Fantastische rijschool. Instructeur Youcef heeft veel ervaring en veel kennis die hij met je kan delen. Ik heb genoten van mijn lessen en ik kreeg de mogelijkheid om mezelf goed te ontwikkelen. Ik raad deze rijschool aan voor iedereen die efficiënt aan de bak wil.
Rutger de B.
Rutger de B.
09:04 21 Nov 23
Elizabeth M.
Elizabeth M.
10:19 20 Nov 23
Ik ben zooo blij! Ik heb mijn rijbewijs gehaald! En dat allemaal dankzij de super leuke, gezellige en leerzame lessen van Youcef. Ik ben 1,5jaar geleden begonnen met rijlessen te nemen bij een rijschool in Den Haag. Ik woonde in Amsterdam maar ik durfde eerst geen lessen in Amsterdam te volgen. Ik heb last van faalangst en dacht dat het te spannend en moeilijk voor mij zou zijn om lessen in Amsterdam te volgen. Echter na 40 lessen in Den Haag zakte ik voor mijn praktijk examen en voelde ik me erg onzeker en gefrustreerd. Zal ik het ooit halen?, dacht ik. Uiteindelijk had ik besloten om toch rijlessen in Amsterdam te nemen omdat het in Den Haag voor mij niet de juiste match was. En zo kwam ik terecht bij Youcef. Ik kreeg weer hoop. Youcef heeft mij, door zijn humor, oprechtheid en professionele kennis van autorijden, echt geholpen om over mijn angst te komen. Ik heb de rijlessen als ontzettend plezierig ervaren en heb veel van Youcef geleerd. En nu heb ik mijn rijbewijs gehaald!!!! Yay! Youcef is aardig, betrokken, geduldig en heeft zijn hart op de goede plek. Ik raad oprecht iedereen aan die op een fijne manier wil leren rijden om bij Youcef aan te kloppen!
Fabian B.
Fabian B.
16:54 27 Sep 23
In 1 keer mn rijbewijs gehaald met 30 lessen. Bedankt Youcef en Mo, voor de fijne lessen. Als je goed wil worden klaargestoomd voor het examen, ben je hier aan het juiste adres!
Daniek B.
Daniek B.
12:49 29 Jun 23
In één keer geslaagd! Ik wil Youcef bedanken voor de fijne en gezellige lessen, ik voelde me altijd zeer op m’n gemak! Veel dank!! 🙌🏼
Rewishen H.
Rewishen H.
17:14 27 Jun 23
Complimenten aan deze rijschool zeer goede rijschool voel me helemaal op mijn gemak helemaal comfortabel bij ben geslaagd aanrader! Bedankt Youcef!
Salomé M.
Salomé M.
12:34 21 Jun 23
In 1 keer geslaagd. Schat goed in hoeveel lessen je nodig hebt en gaat voor 110%.
Laurens de V.
Laurens de V.
11:23 19 Jun 23
In één keer mijn rijbewijs gehaald! Ik ben super blij met de manier waarop ik les heb gekregen van Youcef. Absoluut een aanrader.
Yamily M.
Yamily M.
11:26 05 Jun 23
Ik wil Youssef bedanken voor alles wat hij voor mij heeft gedaan. Ik kwam namelijk uit een slechte ervaring met een andere rijschool en hij heeft mij tot in de laatste puntjes goed begeleid. Youssef is zeer geduldig en eerlijk.Ik raadt iedereen aan om voor rijschool limiet te gaan !
Femke M.
Femke M.
10:26 30 May 23
In 1 keer geslaagd! Super goede rijlessen!
Geoffrey T.
Geoffrey T.
06:48 11 May 23
Rijbewijs in 1 keer behaald! Top instructeur Youcef
A K
A K
07:40 21 Jan 23
Goeie rijlessen. Geeft supergoed les en heel rustige en begripvol. Dankjewel Youcef voor mijn rijbewijs!!
Iris E.
Iris E.
07:49 06 Jan 23
In één keer geslaagd bij autorijschool Limiet!!!! Gelukt door de superfijne lessen van Youcef!!
Anne S.
Anne S.
12:56 19 Dec 22
Eerste keer geslaagd! Super fijne lessen en een fijne ervaring! Ben zelf niet de makkelijkste leerling maar autorijschool limiet heeft me er goed doorheen geholpen.
Sander V.
Sander V.
15:56 07 Dec 22
Een goede rijschool waar ik door de goede lessen in 1 keer ben geslaagd voor mijn praktijkexamen. Je krijgt bij het pakket ook een pakket voor je theorie waardoor je die makkelijk haalt. Zeer aan te raden voor iemand die nog een rijbewijs moet halen.
esmee S.
esmee S.
20:13 14 Nov 22
Fijne ervaring gehad bij rijschool Limiet. Na een wisseling van rijschool, in een korte tijd veel geleerd. Uiteindelijk in één keer mijn rijbewijs gehaald.
John Anthony De Souza M.
John Anthony De Souza M.
11:32 31 Oct 22
Na hard werken ben ik blij om te zeggen dat ik mijn rijbewijs in één keer heb gehaald! Youcef is streng maar heel eerlijk; toen hij zei dat ik extra lessen nodig had vond ik het zuur, maar wel terecht. Denk niet dat ik het zou hebben gehaald zonder die extra lessen, dus ik ben superblij om hem als instructeur te hebben gehad!
Khalid K.
Khalid K.
16:18 19 Oct 22
Ik ben blij met rijschool (Limiet) met Youssef als mijn rijinstructeur. Ik heb bij verschillende rijscholen gereden, maar daar had ik slechte ervaring mee.Ik raad hem aan iedereen aan. Hij is echt heel goed! Heel erg bedankt voor alles 👍👍👍
Rhaoul H.
Rhaoul H.
10:51 18 Oct 22
Wil je in 1 keer slagen?? Dan moet je bij rijschool limiet zijn.
Samantha W.
Samantha W.
15:05 12 Oct 22
Excellente rijschool! Ik had rijles bij een andere rijschool, maar na een paar keer zakken, wilde ik ook ergens anders lessen nemen om te kijken hoe het is bij een andere instructeur en auto. Ik was namelijk heel gespannen achter het stuur en had niet het gevoel dat ik goed zelfstandig kon rijden. Toen ik bij Limiet ging lessen, bloeide ik helemaal op. Youcef nam me bij de hand bij alle moeilijke situaties en gaf me zelfvertrouwen en innerlijke rust, waardoor ik mijn examen haalde. Bedankt!!!!
Rewita H.
Rewita H.
07:51 05 Oct 22
Beste rijschool rijden maar zal ik zeggen.
Karim B.
Karim B.
07:45 26 Sep 22
Geslaagd!Dankjewel Youcef je bent the best!
Naoual 1.
Naoual 1.
17:53 02 Sep 22
Top rijschoolIn een keer geslaagd
A S
A S
06:46 26 Aug 22
Heel goed instructor, ja heel goed van hem leren rustig en goed lijder
Reshma C.
Reshma C.
11:13 25 Aug 22
Rijschool limiet zeker aan te raden! Lessen in het examengebied waardoor je helemaal ready voor het examen bent. Ook een goede rij instructeur did je klaar stoomt voor het examen. Dankzij hem geslaagd!
khalid B.
khalid B.
10:47 10 Aug 22
What a journey, and its all worth it!!! so happy that i chose driving school limiet.Youcef was with me all the way, he is super kind, he teaches you in a most efficient way, remind you of your mistakes and walk you through them to make it better and better each time...Thank you Youcef!!I totally recommend rijleschool limiet 😊
Paul ten K.
Paul ten K.
10:32 29 Jun 22
Na 33 lessen met vertrouwen naar het examen gegaan. In een keer geslaagd! Thanks Youcef
Rishi D.
Rishi D.
18:33 20 May 22
Youcef is een top ervaren rij-instructeur!👍🏾Ondanks mijn zenuwen en angst voor falen ben ik geslaagd. Dankzij de goeie instucties en advies.Zeker een aanrader!👍🏾
Hind El M.
Hind El M.
14:39 19 May 22
Ik was/ben erg tevreden met Youssef als mijn rij-instructeur. Hij was erg meedenkend, optimistisch, eerlijk en positief. Daarnaast evalueert Youssef aan het einde van elke rijles wat goed ging en wat beter kan. Dat is erg fijn omdat je dan ook jouw eigen ontwikkeling kunt zien. Hij luistert goed naar wat jij wilt en speelt daarop in. Ik ga de gezellige rijlessen erg missen. Ik raad dan ook de rij school Limiet aan iedereen aan.
lilly D.
lilly D.
08:11 06 May 22
Vandaag geslaagd! Youssef heeft veel geduld dit vond ik erg fijn. Hoe vaak ik ook dezelfde fouten bleef maken bleef hij ze rustig en duidelijk opnieuw uitleggen. Hele fijne instructeur en fijn dat hij flexibel is in rijles tijden.
Relysha I
Relysha I
11:55 06 Apr 22
Top lessen gehad met Youcef ga het zelfs nog missen! Zo gelachen en onwijs veel geleerd. Youcef legt alles rustig uit met heldere voorbeelden die je niet vergeet tijdens je examen! Echt een topper! Zou iedereen het aanraden om bij Youcef te lessen, bedankt voor je geduld ook! 🥰
Jordy R.
Jordy R.
09:40 06 Apr 22
Youcef is een hele prettige rijinstructeur waarbij je met al je vragen aan kan komen. Zijn duidelijke adviezen en manier van lesgeven zorgen ervoor dat je met vertrouwen de weg op durft. Altijd op tijd en altijd vrolijk, bedankt Youcef!
Brian B
Brian B
12:49 02 Mar 22
Eerste keer geslaagd, Youcef is een baas!
Zain H.
Zain H.
08:59 24 Feb 22
Youcef is een hele gezellige instructeur en geeft goed advies over hoeveel rijlessen voor jou nodig is. Een aanrader!
Amingv_
Amingv_
16:11 02 Jan 22
Wat een top rijschool!Vandaag geslaagd. Binnen 20 lessen is het gelukt. Youcef de rijinstructeur is echt een held. Hij beveelde me eerste 30 lessen aan maar nadat hij kon zien dat ik alles onder de knie had vond hij dat ik het in de 20 lessen al kon halen. Tijdens het lessen was het ook altijd leuk en gezellig. Er hangt altijd een leuke sfeer ook al maak je een foutje blijft Youcef heel erg kalm en probeert hij je op je fouten te wijzen.Kortom wat een top rijschool!
Mohammed M.
Mohammed M.
14:50 22 Dec 21
Vandaag geslaagd voor mijn rijbewijs, dankzij Youcef! Een hele fijne en goede rijinstructeur. Youcef straalt rust uit en kan op een rustige en duidelijke manier instructies en feedback geven.Stelt je op je gemak, zodat je zelfverzekerd achter het stuur zit en is altijd in een vrolijke humeur.Ik raad iedereen rijschool Limiet aan, de beste rijinstructeur!!!Youcef, bedankt voor het geduld en alle instructies.
Simon K.
Simon K.
09:54 20 Dec 21
Afgelopen weekend ben ik in 1x geslaagd dankzij Youcef! Een enorm fijne en rustige man die met precieze aanwijzingen en humor je helemaal klaarstoomt voor het rijdende leven. Ik kan het iedereen aanraden bij rijschool limiet je rijlessen te nemen!
Je-niece K.
Je-niece K.
07:54 30 Nov 21
In 1x keer geslaagd bij Youcef! Goede begeleiding en Youcef gaf aan dat ik iets meer lessen nodig en dat was zo. Ik werd comfortabeler en zelfverzekerder in de auto! Heel erg bedankt Youcef
Karina P.
Karina P.
11:52 25 Nov 21
Sil K.
Sil K.
21:05 08 Nov 21
Voor de verlenging van mijn vaders rijbewijs vond CBR nodig dat hij een rijtest moest afleggen, dit vanwege zijn leeftijd. Dit is geen dagelijks klusje om te regelen.Youcef heeft ons goed geholpen bij het regelen en plannen bij het CBR. Hij heeft ons echt ontzorgd. Hij heeft alle rust en geduld om je alles uit te leggen en af te stemmen.Met gerustgesteld gevoel hebben we naar de dag toegeleefd.In alle rust voorafgaand aan de rijtest heeft mijn vader nog een les gereden om de auto een beetje te leren kennen.Resultaat was een mooie uitkomst, verlenging in the pocket.Dank je Youcef voor je bijdrage en goede zorgen!!
Puck S.
Puck S.
08:53 14 Oct 21
Youcef blijft rustig en geeft goede, reële feedback. Fijne rij instructeur. Het was erg leerzaam.
Zaher A.
Zaher A.
08:32 05 Oct 21
ayala R.
ayala R.
07:25 17 Sep 21
Lauri D.
Lauri D.
08:19 29 Jul 21
Via via bij Youcef terecht gekomen. Youcef is een hele fijne rij instructeur. Legt op een rustige manier uit en stelt je op je gemak in de auto.
chaimae H.
chaimae H.
06:42 29 Jul 21
In 1x geslaagd!!!!!! Super goede rij instructeur met goede aandacht!!!
DN O.
DN O.
12:29 24 Jun 21
Geweldige rijinstructeur is Youcef hij heeft mij echt erdoor heen getrokken aangezien ik zo zenuwachtig was .Dankzij Youcef is er een kalmte gekomen en heb ik met gezonde spanning vandaag mijn praktijk auto examen gedaan...In één keer geslaagdYoucef bedankt u bent een Top rechtvaardige Rijinstructeur met humorAuto rijschool Limiet is een aanraderGroet Deedee
Sascha T.
Sascha T.
09:53 24 Jun 21
Een goede rijschool die doet wat hij moet doen. Youcef is rechtvaardig, ervaren en goed in wat hij doet! Voor een goede prijs een goede rijschool!
Eren Ö.
Eren Ö.
13:08 31 May 21
Dankzij Youcef ben ik in een keer geslaagd voor mijn praktijkexamen!Door duidelijke instructies te geven en veel te oefenen en herhalen in en rondom het examengebied, ging ik zelfverzekerd mijn examen in. Hij was altijd stipt op tijd en makkelijk afpsraken mee te maken. Aanrader!
Bernd D.
Bernd D.
19:10 09 May 21
Nooit gedacht dat ik op mn 46ste nog zou slagen voor mijn rij-examen.. Maar dankzij Youcef is het gelukt! Helder in zijn aanpak, duidelijk in zijn instructies en altijd zijn afspraken nakomend. En zijn stopwoordje "tranquillo" heeft me erdoor heen geholpen! Kan Limiet en Youcef iedereen aanraden!
Laura F.
Laura F.
11:31 07 May 21
Youcef heeft een erg sterk inzicht in de sterke- en zwakkere punten van een leerling. Hierdoor laat hij je zwakkere punten net zo vaak doen tot dat het goed gaat. Ook al was dat soms erg frustrerend, ik kan hem nu alleen maar dankbaar zijn. Hij is immers een ster in zijn vak en dat is goed merkbaar.Youcef, bedankt voor de innerlijke rust die je me hebt gegeven!Het gaat je goed!!
robin
robin
07:32 29 Apr 21
Ontzettend goede rijinstructeur. In 30 lessen meteen het praktijkexamen gehaald. Erg duidelijke uitleg en fijne auto om te rijden.
maryam S.
maryam S.
13:48 28 Mar 21
Zeer aangeraden, professioneel en attente rijschool! Elke les met Youcef wordt optimaal benut en is uiterst leerzaam; hij geeft volop feedback op je persoonlijke rijstijl en valkuilen, geeft je huiswerk en houdt je scherp met behoud van een altijd ontspannen sfeer. 10/10 🙂
Eduard W.
Eduard W.
15:00 23 Mar 21
Youcef is een rustige, fijne en betrouwbare instructeur. Vandaag heb ik dankzij de hulp van Youcef mijn rijbewijs gehaald! Hij gaat gestructureerd te werk en wijst je door middel van een app door de lesstof heen. Ik kan iedereen autorijschool Limiet aanraden!
Daan G.
Daan G.
10:37 12 Mar 21
Youcef is een erg duidelijke en kalme instructeur die je helpt met de ins en outs van het auto rijden. Dankjewel Youcef!
dice D.
dice D.
02:38 17 Dec 20
eerste keer geslaagd met 30 lessen top rijschool, zeker een aanrader met dank aan youcef
juanita L.
juanita L.
14:05 06 Oct 20
Na een nare ervaring bij een andere rijschool, ben ik terecht gekomen bij Youcef. Een hele aardige man die duidelijk uitleg geeft. Hij heeft ook veel geduld voor je. Lessen zijn zeer leerzaam met ook grapjes tussendoor. Youcef gebruikt een app waar je je huiswerk kan terug vinden met animatie filmpjes, maar ook de opmerkingen die hij te vertellen heeft vind je terug in de app.Had in het begin een pakket van 30 lessen genomen, maar Youcef zag dat ik er een paar extra nodig had om in een keer te kunnen slagen. Heb 6 lessen extra genomen en ja hoor, vandaag ben ik in een keer geslaagd!Ik raad jullie deze rijschool zeker aan!!!Hartstikke bedankt Youcef!😊
Jurre van R.
Jurre van R.
12:41 22 Sep 20
Via google ben ik bij deze rijschool terecht gekomen. De reviews die mensen achter lieten spraken over een strenge maar rechtvaardige instructeur waarmee ook te lachen is. Direct vanaf de eerste les snapte ik waar dit oordeel vandaan kwam. Drill sergeant Youcef haalt alles uit de kast om jou te leren autorijden. Kortom, een goede rijschool waarbij alles, van praktijk tot theorie, aan bod komt.
Thomas L.
Thomas L.
07:13 17 Sep 20
Rijles instructeur Youcef weet wat hij doet! Door goede instructies en feedback ben ik hem erg dankbaar, hierdoor weet je waar je aan toe bent en wat je kan verwachten.
Thomas T.
Thomas T.
14:42 24 Jul 20
Youcef is een fantastische rij instructeur met veel kennis van zijn vak. Ik heb veel lessen bij hem gevolgd en ben altijd met plezier naar mijn lessen gegaan waar hij een duidelijke uitleg geeft en is altijd geduldig met zijn leerlingen. Bedankt voor alle leuke ritjes!
Elsemieke van der H.
Elsemieke van der H.
18:35 28 Mar 20
Heb dankzij Youcef's enorme geduld en mensenkennis mijn rijbewijs gehaald en rij nu inmiddels met zelfvertrouwen op de weg in mijn eentje! Ik kan hem niet genoeg de hemel in prijzen en bedanken. Mijn rijopleiding was een plezier in plaats van een strijd!
Alex G.
Alex G.
12:49 02 Mar 20
Tijdens mijn rijlessen heb ik op rustige en duidelijke manier uitleg gekregen, wat ik persoonlijk erg fijn vind. Ik ben in 1x geslaagd na 37 uur wat ik persoonlijk ook erg fijn vind. Haha
lorenz C.
lorenz C.
16:38 01 Mar 20
Ik had van te voren niet kunnen bedenken dat rijlessen nemen zo'n intense ervaring zou worden. Maar na de nodige frustratie en gekke acties heb ik nu toch mijn rijbewijs gehaald (niet iedereen is een natuurtalent..) Youcef, super bedankt voor al je geduld, je flexibiliteit en je vakkundige begeleiding. Gelukkig hebben we ook veel gelachen, ook al was het soms als een boer met kiespijn. Nu op naar veel veilige kilometers, nogmaals dank voor alles!
Lotte M
Lotte M
09:30 01 Mar 20
Via vrienden bij Youcef terecht gekomen voor rijles en uiteindelijk super blij mee geweest! Youcef kon precies inschatten wat ik nodig had in de les en hoeveel lessen ik nodig had. Hij wijst je op wat verkeerd gaat maar ook zeker op wat goed gaat! Hierdoor is alles heel duidelijk en gestructureerd en weet je waar je aan moet werken. Ondanks alle zenuwen in één keer geslaagd! Dankjewel Youcef!
Youssef G.
Youssef G.
22:03 04 Dec 19
Dankzij Google terecht gekomen bij Autorijschool Limiet en geen een seconde spijt. Youcef is een erg geduldige instructeur en blijft je fouten aanduiden tot je er van leert. Ook erg fijn dat hij altijd ruim op tijd is en je echt goede tips geeft die je voor altijd zal onthouden. Erg dankbaar voor Youcef en de lessen die mij op weg hebben geholpen naar mijn rijbewijs!
Abdel Z.
Abdel Z.
13:32 03 Dec 19
Ik wil Youssef Heeel erg bedankt voor de leerzame, leuke , sfeervolle lessen ! Youssef is echt een top man komt altijd op tijd .De lessen waren zeer leerzaam. youssef corigeert je op tijd en waarschuwt je voor alles. Ik Heb 40 lessen genomen bij youssef en geen 1 les was de zelfde En Dat vond ik zo leuk aan de rijschool . Voor de rest kan ik nog heel veel vertellen over de rijschool maar om het heel kort te houden is het echt een top rijschool !ZEKER EEN AANRADER !!!!!!
J
J
18:04 29 Nov 19
Filipe J.
Filipe J.
15:08 24 Oct 19
Ik heb het bij rijschool limiet erg naar mijn zin gehad. Youcef is streng wanneer hij streng moet zijn. Hij geeft je genoeg tijd om te leren en blijft altijd rustig. Ook geeft hij goed uitleg over wat je goed en fout doet. Autorijschool limiet is zeker een aanrader!
Nawaaz Wagid H.
Nawaaz Wagid H.
19:24 01 Oct 19
Hartelijk Dank Youcef, ben dankzij jou in een keer geslaagd!!!! Na wat onenigheid met mijn vorige rijschool ben ik naar Youcef gegaan en binnen een maand tijd hebben we erg ons best gedaan.Youcef geeft goed les en geeft je altijd feedback. Zijn lessen kan je ervaren als leerzaam.Ik raad ook iedereen aan om deze rijschool uit te proberen.
Kristina T.
Kristina T.
10:59 30 Sep 19
Binnen 2 maanden mijn rijbewijs gehaald! Ik raad autorijschool Limiet iedereen aan. Youcef is een ervaren instructeur die op een duidelijke en rustige manier aanwijzingen geeft. Door mijn drukke baan was ik niet erg flexibel met de les tijden, maar Youcef is van alle marken thuis 🙂 Rijden in de avond en het weekend is zeker geen probleem.Youcef, Onwijs bedankt voor al je tijd, geduld en moeite. In een stressvolle periode van mijn leven heb ik toch snel mijn rijbewijs kunnen halen. Zeker een aanrader!
Demi L.
Demi L.
08:35 12 Sep 19
30 lessen gehad en in 1 keer geslaagd bedankt Youcef voor de goede duidelijke lessen!
Nicky de W.
Nicky de W.
07:27 13 Aug 19
Binnen 30 lessen mijn rijbewijs gehaald bij Youcef! Het waren 30 erg leuke en leerzame lessen. Youcef heeft veel ervaring, blijft rustig en maakt tijdens de les aantekeningen zodat je weet waar je de volgende keer op moet letten. Ik zou deze rijschool zeker aanbevelen!
Emma K.
Emma K.
10:23 30 Jul 19
Rijschool limiet (youcef) heb ik als zeer goed ervaren! Leuke rij instructeur, veel geleerd en uiteindelijk geslaagd! Na 2 slechte ervaringen met rijscholen was dit heel fijn.
ollie B.
ollie B.
13:06 17 Jul 19
Youcef is top, je bent 1 van de beste!
Dewi A.
Dewi A.
16:43 15 Jul 19
Jikke van den E.
Jikke van den E.
14:19 15 Jul 19
Dankzij Youcef heb ik na 30 rijlessen in één keer mijn rijbewijs gehaald. Hij is ontzettend aardig en weet goed uit te leggen wat er precies beter moet - en hoe. De aantekeningen die hij tijdens een les maakt zijn nuttig om door te lezen voor de volgende keer. Ik zou deze rijschool zeker aanraden!
Jordy S.
Jordy S.
11:05 10 Jul 19
Ik wilde m'n rijbewijs halen. Ik zocht op Google en kwam op een tal Rijscholen uit. Voornamelijk keek ik naar de recensies en bij Autorijschool Limiet spraken ze zeer hoog van Meneer Youcef. Dat kan ik alleen maar beamen! Youcef is een strijder. Perfecte balans in oplettend de student op z'n punten wijzen & een goeie vibe neerzetten in de auto.Autorijschool Limiet zal ik 100% zeker aanbevelen aan mijn vrienden en kennissen!Vandaag de dag heb ik na 20 lessen m'n rijbewijs gehaald! Ik ga de gesprekken echt missen met Youcef.Duizend maal dank voor de geweldige autorijlessen Youcef!Het ga je goed!!Ik ga veilige kilometers maken op de weg. Grotendeels dankzij jou!Jordy Sanger
Joey S.
Joey S.
16:24 09 Jul 19
Met dank aan Youcef heb ik zonder problemen en met veel plezier mijn rijbewijs kunnen halen. 30 lessen was perfect en ik ben in 1 keer geslaagd. Ik kan het iedereen aanraden om bij autorijschool Limiet je rijbewijs te halen. Youcef bedankt!
floris B.
floris B.
14:05 07 Jun 19
Zeer prettige rijschool, geduldig legt alles duidelijk uit, fijn in de omgang, echt een aanrader.
Lano L.
Lano L.
06:22 14 May 19
Ik was een leerling met faalangst. Na vele rijscholen een proefles te hebben gehad waarbij ik vele onkundige en ongeduldige instructeurs heb ervaren , ben ik bij rijschool Limiet beland. De lessen heb ik als leerrijk en prettig ervaren waar de leerling structureel voorbereid wordt om veilig, zelfstandig en vlot te rijden. Hartelijk dank Youcef.
Chloë M.
Chloë M.
12:06 15 Apr 19
Top rijschool , met 30 lessen in 1keer geslaagd! Bedankt Youcef echt een top rij instructeur 🙂
queenii B.
queenii B.
07:06 11 Apr 19
Youcef , dankje wel voor al jouw geduld, aandacht en je tijd !!
ACJ van L.
ACJ van L.
11:05 02 Apr 19
Onder toeziend oog van meester Youcef de verharde en roerige wegen van Amsterdam getrotseerd. Je krijgt advies op maat en hij werkt iedere les zorgvuldig je aandachtspunten af in een schriftje. Daarnaast is hij stipt op tijd. Heel erg bedankt!
Maartje H.
Maartje H.
10:40 06 Mar 19
Leren rijden in een stressvolle periode van mijn leven, en het heel spannend vinden! Dat kwam met lachen en huilen. Bij Youcef is het allemaal ok. Hij neemt je voor wie je bent, liet mij veilig voelen en heeft mij met veel toewijding en zorg door de lessen heen gesleept. Dank je wel Youcef! Zal je missen!
js_loader

Wil jij ook je rijbewijs halen?

Schrijf je dan nu in bij Limiet!